Применета Вештачка Интелигенција во индустријата и Интернет на Нештата

 1. Собирање податоци и нивна претходна обработка
  1. Инженерство на карактеристиките
  2. Историски податоци
  3. Паметно мерење
  4. Интернет на Нештата
 2. Производство
  1. Обновливи извори на енергија
  2. Паметна мрежа
  3. Контролирање базирано на модел
  4. Непрецизна (Fuzzy) контрола
 3. Потрошувачка
  1. Предвидување на потрошувачката
  2. Оптимизација на потрошувачката
  3. Управување со побарувачката
  4. Одговор на побарувачката
 1. Паметни згради
  1. Пасивна интелигенција
  2. Активна интелигенција
  3. Собирање податоци
  4. Интернет на Нештата
  5. Историски податоци
  6. Статички наспроти динамички процеси
 2. Енергески ефикасни згради
  1. Дигитална ревизија (DigiAudit)
  2. Интелигентна контрола на техно системи
  3. Интелигентно откривање и дијагностика на дефекти
  4. Предвидливо одржување
 1. Моделирање и симулација на динамички процеси
  1. Моделирање на индустриски процеси базирано на невронски мрежи
  2. Проширена реалност за индустриски апликации
 2. Интелигентен дизајн на контролирањето
  1. Дизајн на контролирањето воден од податоци
  2. Зајакнувано учење за дизајн на контролирањето